Извори

Извори представљају специфичан биотоп многих реликтних и ендемичних врста  обзиром на то да престављају прелаз између подземних и надземних вода.

Област Власине, због изузетне еколошке вредности се налази под заштитом државе, односно представља Предео изузетних одлика, док су извори због недовољне третираности изузети. Недовољно пажње је посвећено заштити извора на овом подручју.

Макроинвертебрате

Макроинвертебрате су изузетни биоиндикатори стања екосистема јер долази до промена у саставу и структури ове заједнице услед деловања антропогеног фактора. Обзиром на повезаност ових организама у ланцима ишране са макрофитама и рибама, на основу броја и структуре заједнице макроинвертебрата, добићемо фаунистички преглед стања у екосистему. Утврђивање постојања угрожених, ретких или ендемичних врста је неопходно.

Активности

Први ниво подразумева узорковање на самом терену и то сезонски, односно по два пута на сваком од локалитета у току сезонског периода да би се утвдило постојање или непостојање промене у екосистему током годишњих доба. Узорковање се врши мрежицом специјализованом за изворски тип екосистема. На сваком терену биће мерени физичко хемијски параметри екосистема.

Други ниво подразумева лабораторијски рад. Наиме прикупљене узорке је потребно истребити, сортирати и детерминисати помоћу специфичних идентификационих кључева. На основу добијених резултата формира се база података и дневник лабораторијског рада. Током целокупног истраживања биће обавештена јавност и подсицано укључивање што већег броја волонтера у процес истраживања и значај пројекта.

Трећи ниво подразумева презентацију добијених резултата и информисање јавности о томе. Презентација подразумева прављење промотивног материјала у виду постера и ПП презентације и излагање како студентима тако и ученицима околних образовних институција и локалног становништва у циљу подизања људске свести о важности очувања и заштите извора.

Више о овоме на званичном сајту Rufford фондације.